Projekt Ringarbönninga


Det stora kapital som Mikko Andersson testamenterade för ändamålet att bevara och utveckla Köpmanholmens Bruksmuseum förvaltas av en stiftelse. Detta har inneburit helt nya möjligheter för Nätra hembygdsförening.


Det första större projektet som genomfördes 2009 var en helrenovering och återställande av det nuvarande Bruksmuseet till en tidsenlig bostad från ca 1920-tal. Detta var helt nödvändigt för att kunna bevara huset för framtiden, och det gav till följd att de kontors- och arkivlokaler som föreningen där haft inrymda nu var borta. Till viss del kunde detta tillgodoses genom att föreningen 2014 inköpte fastigheten på Sågvägen 6, Mikkos uppväxthus. Detta hus har också renoverats med stiftelsemedel. Men för att professionellt kunna utveckla verksamheten och kunna ta emot fler besökare krävs större ytor för utställningar, en samlingslokal, ett större kök o.s.v.

Köpmanholmens Bruksmuseum

Tankar fanns sedan tidigare på att det funnits en större kulturhistoriskt intressant byggnad som kallades "Ringarbönninga" eller "Ringarbynningen" på tomten intill Bruksmuseet, mellan de två kvarvarande "Bläckhornen" efter Allén. Namnet kommer sig av att det på 1800-talet ringdes till måltidsrast för sågverksarbetarna från en vällingklocka som tidigare fanns uppe på husets ena gavel. Den stora helkorsbyggnaden från 1700-talet hade flyttats ner från Fors vattensåg i Nätra i samband med att ångsågen kom till 1864. Huset fungerade sedan som arbetarbostad med flera rum och lägenheter och här har många arbetarfamiljer bott genom åren. Från ca 1930-talet och framåt fanns även en matsal för sågverket i den nedre våningen mot baksidan. I samband med sågverkets nedläggning 1977 tappade huset sin funktion. Några röster höjdes för ett bevarande på platsen, men Ncb sålde byggnaden 1981 för 500 kr för rivning till privatpersoner, som monterade ner huset och transporterade bort det från Köpmanholmen.

Ringarbönninga Köpmanholmen

Ringarbönninga vid återinvigningen 2021

Ringarbönninga Köpmanholmen

Ringarbönninga 1977

Succesivt växte idén fram att återskapa Ringarbönninga som den en gång sett ut med en kulturhistoriskt korrekt utsida och samtidigt bli en lokal med ett modernt och flexibelt innehåll som kan attrahera så mycket att den kan utnyttjas för flera ändamål och utgöra en resurs i samhället. Det nya huset kompletterar då på ett naturligt sätt våra befintliga äldre byggnader i närheten, Köpmanholmens Bruksmuseum och fastigheten på Sågvägen 6. I den nya ”Ringarbönninga” kan vi på ett professionellt sätt använda platsens kulturarv som en del i ett utvecklande framtidsbygge.

Efter flera år av planering och projektering togs det första spadtaget den 11 november 2019. Byggentreprenör har varit Byggtjänst i Övik AB och projektet har finansierats av Mikko Anderssons stiftelse och Örnsköldsviks kommun. Den 8 september 2021 på Mikko Anderssons födelsedag kunde nya Ringarbönninga invigas med pompa och ståt.