Projekt Ringarbönninga

Projekt Ringarbönninga

Det stora kapital som Mikko Andersson testamenterade för ändamålet att bevara och utveckla Köpmanholmens Bruksmuseum år 2007 förvaltas av en stiftelse. Detta har inneburit nya möjligheter för hembygdsföreningen med både vår styrelses tankar tillsammans med förslag och idéer från allmänheten på vad som skulle kunna göras med pengarna för att gynna bygden på bästa sätt.


Det första större projektet som genomfördes 2009 var en helrenovering och återställande av det nuvarande Bruksmuseet till en tidsenlig bostad från ca 1920-tal. Detta var helt nödvändigt för att kunna bevara huset för framtiden, och det gav till följd att de kontors- och arkivlokaler som föreningen där haft inrymda nu var borta. Till viss del kunde detta tillgodoses genom att föreningen 2014 inköpte fastigheten på Sågvägen 6, Mikkos uppväxthus. Detta hus har också renoverats med stiftelsemedel. Men för att professionellt kunna utveckla verksamheten och kunna ta emot fler besökare krävs större ytor för utställningar, en samlingslokal, ett större kök o.s.v.


Tankar fanns sedan tidigare på att det funnits en större kulturhistoriskt intressant byggnad som kallades "Ringarbönninga" eller "Ringarbynningen" på tomten intill Bruksmuseet, mellan de två kvarvarande "Bläckhornen" efter Allén. Namnet kommer sig av att det på 1800-talet ringdes till måltidsrast för sågverksarbetarna från en vällingklocka som tidigare fanns på husets ena gavel. Den stora helkorsbyggnaden från 1700-talet hade flyttats ner från Fors vattensåg i Nätra i samband med att ångsågen kom till 1864. Huset fungerade sedan som arbetarbostad med flera rum och lägenheter och här har många arbetarfamiljer bott genom åren. Från ca 1930-talet och framåt fanns även en matsal för sågverket i den nedre våningen mot baksidan. I samband med sågverkets nedläggning 1977 tappade huset sin funktion. Några röster höjdes för ett bevarande på platsen, men Ncb sålde byggnaden 1981 för 500 kr för rivning till privatpersoner, som monterade ner huset och transporterade bort det från Köpmanholmen. 

"Ringarbönninga" sommaren 1977

Succesivt växte idén fram att återskapa "Ringarbönninga" som den en gång sett ut med en kulturhistoriskt korrekt utsida och samtidigt bli en lokal med ett modernt och flexibelt innehåll som kan attrahera så mycket att den kan utnyttjas för flera ändamål och utgöra en resurs i samhället. Det nya huset kompletterar då på ett naturligt sätt våra befintliga äldre byggnader i närheten, Köpmanholmens Bruksmuseum och fastigheten på Sågvägen 6.


I Örnsköldsviks kommuns fördjupade översiktsplan för Köpmanholmen presenteras riktlinjer för området kring Allén, och där står bl a att ”området bedöms lämpligt för verksamheter med anknytning till kultur och den historiska bruksmiljön”.

I den nya ”Ringarbönninga” kan vi på ett professionellt sätt använda platsens kulturarv som en del i ett utvecklande framtidsbygge. Här kan den lokala historien bevaras, tillgängliggöras och förmedlas till våra besökare med hjälp av bl a modern digital teknik. Besöksnäringen gynnas och nya arbetstillfällen kan komma att tillskapas. Byggnadens placering i direkt anslutning till den välbesökta Herrgårdsparken gör den till ett centralt och naturligt besöksmål med service och information och förhöjer på så sätt de natur-, kultur- och rekreationsvärden som redan finns etablerade i området.                                                                   

Dessutom avses byggnaden bli en neutral samlings- och mötesplats, ett flexibelt allaktivitetshus, med till stora delar offentliga ytor som lätt kan användas av olika typer av målgrupper. Det blir tillgängliga och handikappanpassade lokaler som möjliggör dag- och kvällsverksamhet året runt och blir en resurs för såväl orten som kommunen. Samarbetet med andra aktörer gynnas. Extern uthyrning möjliggörs även för olika ändamål.

Illustrationer: BSK Arkitekter

BESKRIVNING AV RUMSFUNKTIONER

 

Plan 1:

-Handikappanpassad entré med ramp

-Kapprum, WC, RWC, trapphus och lyftbordshiss i nära anslutning till entrén

-Kombinerad utställningssal / samlingssal med scen och filmduk. Här planeras film- och bildspel och olika typer av utställningar att visas. Kulturella arrangemang kan hållas som exempelvis musik, teater, föreläsningar, berättarkvällar, barn- och ungdomsverksamhet, kursverksamhet samt möten av olika slag m m. Det stora öppna rummet med plats för 60 personer kan enkelt omdisponeras och möbleras om för olika typer av aktiviteter

-Café som direkt ansluter till samlingssalen

-Ändamålsenligt kök utrustat för caféverksamhet och matlagning i proportion till antalet personer som ryms i byggnaden. Köket har egen in-/utgång med inlastningsfunktion

-Separat sophus med källsortering

-Stolsförråd och teknikrum/förråd i nära anslutning till samlingssalen

-In- /utgång mot norr som direkt ansluter till Herrgårdsparkens gångvägarPlan 2:

-WC och RWC i närheten av hissen och trapphuset

-En större utställningslokal utformad och inredd på olika sätt för att gestalta olika teman i historien, med modeller, montrar, skärmar, "prova på” m m

-Ett större mötesrum för ca 10–15 personer med duk och projektor

-Ett arbetsrum med forskarplatser

-Ett förråd för rekvisita m m

-Fläktrum mot norr

-Utvändig utrymningstrappa mot norr


Vi har försökt tillgodose behovet av samlingslokal, utställningslokaler, forskarrum samt kök med cafédel. Därtill kommer en del funktioner som är ett måste t ex hiss, toaletter, utrymningsvägar, förråd, fläktrum osv. och en utbyggnad mot norr lades till. Önskemålen om husets innehåll gjorde att vi inte kunde hålla oss helt till husets ursprungliga utseende, men de ändringar som vi eftersträvat är att det inte ska påverka minnet av byggnaden för mycket och att byggnaden på ett naturligt sätt ska passa in i bruksmiljön.

Efter flera år av planering och projektering togs det första spadtaget den 11 november 2019. Byggentreprenör är Byggtjänst i Övik AB och projektets finansiärer är Mikko Anderssons stiftelse och Örnsköldsviks kommun.