Köpmanholmens Bruksmuseum med Ringarbönninga

Köpmanholmens Bruksmuseum med Ringarbönninga

Köpmanholmens Bruksmuseum och Ringarbönninga

Historik

Köpmanholmen är ett gammalt brukssamhälle som tillkom på 1860-talet då en ångsåg byggdes vid Nätraåns utlopp i havet. Industrin utökades 1907 med en sulfitfabrik och 1930 med en sulfatfabrik. Familjen Hedberg ledde företaget, Forss AB, i tre generationer från 1896 och fram till 1964. Som mest var omkring 800 personer anställda i sågen, brädgården och fabrikerna. Orten expanderade och blomstrade under Hedbergsepoken och begrepp som "Herrgården", "Forssgården" och "Solgården" (Sveriges första daghem/fritidsgård i sitt slag, skapad av fru Ingeborg Hedberg) blev vida kända och omskrivna. 1964 upphörde den gamla bolagsepoken genom att skogsägarnas Ncb övertog industrierna. 1977 tystnade sågverket och 1982 försvann hela den stora massaindustrin i en smärtsam nedläggning. Samhället levde dock vidare.

Köpmanholmens industrier Forss AB Ncb

På 1950-talet togs tanken på ett museum upp i hembygdsföreningens styrelse. Ledamoten Sven Vågberg från Köpmanholmen menade att hembygdsgården med sin allmogehistoria borde få en motsvarighet som berättade industrins historia i Nätra.

Odd Ansnes, Harald Brändström och Sven Westlin 1974

1970 överlät NCB huset till hembygdsföreningen. Drivande för museets tillkomst och uppbyggnad var Harald Brändström och Sven Westlin, båda med lång anställningstid inom företaget, den senare också uppväxt i gården. Dessutom insamlades mängder av arkivhandlingar och fotografier med anknytning till bolagets och bygdens historia. Museet har besökts av många skolklasser, forskare, hemvändare och andra intresserade genom åren.

Harald Brändström

Harald Brändström i forskartagen på 1980-talet

Gåvobrev Köpmanholmens Bruksmuseum
Bruket i Köpmanholmen

                   Odd Ansnes, Harald Brändström och Sven Westlin 1974

Det lilla fyrkantiga huset som inrymmer Köpmanholmens Bruksmuseum ("Bläckhornet") byggdes 1864 på brukspatron C A Öhmans tid i samband med ångsågens tillkomst och utgör en del av den äldsta bruksbebyggelse som idag finns bevarad i samhället. Huset var bostad för bland annat maskinisten på ångsågen och senare smeden Erik Westlin med familj fram till 1960-talet.


Mikko Anderssons stiftelse

Mikko Andersson med familj , Köpmanholmen1941

2008 bildades Mikko Anderssons stiftelse genom ett testamente. Mikko Andersson, född Kavén (1934-2007), kom till Köpmanholmen 7 år gammal 1941 som krigsbarn från Ypäjä i södra Finland. Han adopterades av befallningsman Evert Andersson och hans hustru Svea (född Westlin). Mikko Andersson tog studenten i Örnsköldsvik 1954, gjorde värnplikt, läste i Uppsala och flyttade sedan till Stockholm där han sedan bodde resten av sitt liv och arbetade på LM Ericssons personalavdelning.

 

Mikko hade ett stort allmänintresse, inte minst av historia, och han besökte regelbundet Nätra och Köpmanholmen fram till mor Sveas bortgång 1991. Han bildade aldrig familj utan levde enkelt i en enrumslägenhet på Södermalm. När han avled 2007 visade hans testamente att han önskade att hela hans kvarlåtenskap (då ca 30 miljoner kr) skulle användas till att bevara och utveckla museiverksamheten i Bruksmuseet/Smedsgården i Köpmanholmen, samt att det naturliga skulle vara att bilda en stiftelse för detta ändamål. 

 

År 2014 förvärvade hembygdsföreningen den fastighet på Sågvägen där Mikko växte upp i närheten av Bruksmuseet (där hans mor Svea växte upp) och kunde sommaren 2015 öppna "Café Svea" i nedre våningen.

 

Mikko Anderssons testamente
Mikko Anderssons testamente
Mikko Andersson med familj, Köpmanholmen 1942

Evert, Svea och Mikko på trappan till bostaden på Bruket i Köpmanholmen, 1942

Evert och Svea Andersson med finska krigsbarnet Mikko, Köpmanholmen 1941.


Mikko och Svea 1952

Mikko Andersson 1988

Mikko Andersson 1988

Projekt Ringarbönninga

Ringarbönninga Köpmanholmens Bruksmuseum

Det stora kapital som Mikko Andersson testamenterade för ändamålet att bevara och utveckla Köpmanholmens Bruksmuseum förvaltas av en stiftelse. Detta har inneburit helt nya möjligheter för Nätra hembygdsförening.


Det första större projektet som genomfördes 2009 var en helrenovering och återställande av det nuvarande Bruksmuseet till en tidsenlig bostad från ca 1920-tal. Detta var helt nödvändigt för att kunna bevara huset för framtiden, och det gav till följd att de kontors- och arkivlokaler som föreningen där haft inrymda nu var borta. Till viss del kunde detta tillgodoses genom att föreningen 2014 inköpte fastigheten på Sågvägen 6, Mikkos uppväxthus. Detta hus har också renoverats med stiftelsemedel. Men för att professionellt kunna utveckla verksamheten och kunna ta emot fler besökare krävs större ytor för utställningar, en samlingslokal, ett större kök o.s.v.


Tankar fanns sedan tidigare på att det funnits en större kulturhistoriskt intressant byggnad som kallades "Ringarbönninga" eller "Ringarbynningen" på tomten intill Bruksmuseet, mellan de två kvarvarande "Bläckhornen" efter Allén. Namnet kommer sig av att det på 1800-talet ringdes till måltidsrast för sågverksarbetarna från en vällingklocka som tidigare fanns uppe på husets ena gavel. Den stora helkorsbyggnaden från 1700-talet hade flyttats ner från Fors vattensåg i Nätra i samband med att ångsågen kom till 1864. Huset fungerade sedan som arbetarbostad med flera rum och lägenheter och här har många arbetarfamiljer bott genom åren. Från ca 1930-talet och framåt fanns även en matsal för sågverket i den nedre våningen mot baksidan. I samband med sågverkets nedläggning 1977 tappade huset sin funktion. Några röster höjdes för ett bevarande på platsen, men Ncb sålde byggnaden 1981 för 500 kr för rivning till privatpersoner, som monterade ner huset och transporterade bort det från Köpmanholmen. 

 

Ringarbönninga Köpmanholmen

Ringarbönninga 1977

Ringarbönninga Köpmanholmen

Nya Ringarbönninga 2021

Succesivt växte idén fram att återskapa Ringarbönninga som den en gång sett ut med en kulturhistoriskt korrekt utsida och samtidigt bli en lokal med ett modernt och flexibelt innehåll som kan attrahera så mycket att den kan utnyttjas för flera ändamål och utgöra en resurs i samhället. Det nya huset kompletterar då på ett naturligt sätt våra befintliga äldre byggnader i närheten, Köpmanholmens Bruksmuseum och fastigheten på Sågvägen 6. I den nya ”Ringarbönninga” kan vi på ett professionellt sätt använda platsens kulturarv som en del i ett utvecklande framtidsbygge.

Efter flera år av planering och projektering togs det första spadtaget den 11 november 2019. Byggentreprenör har varit Byggtjänst i Övik AB och projektet har finansierats av Mikko Anderssons stiftelse och Örnsköldsviks kommun. Den 8 september 2021 på Mikko Anderssons födelsedag kunde nya Ringarbönninga invigas med pompa och ståt.

För hyra av lokal i Ringarbönninga, kontakta oss på bokning[a]natrahembygd.se eller telefon 0660-22 30 97

Ringarbönninga Köpmanholmen

BESKRIVNING AV RUMSFUNKTIONER

 

Entréplan:

-Handikappanpassad entré

-Kapprum, WC, RWC, trapphus och lyftbordshiss i nära anslutning till entrén

-Kombinerad cafélokal, samlingssal / salong med storbildskärm. Kulturella arrangemang kan hållas som exempelvis musikuppträdanden, föreläsningar, berättarkvällar, barn- och ungdomsverksamhet, kursverksamhet samt möten av olika slag mm. Dukning för grupper, fester och andra sammankomster.

-Cafédel med butik

-Ändamålsenligt kök utrustat för caféverksamhet och beredning. Köket har separat in-/utgång.

-Fristående sophus med källsortering

-Stolsförråd och teknikrum/förråd

-In- /utgång mot norr som direkt ansluter till Herrgårdsparken.

Ringarbönninga Köpmanholmen
Ringarbönninga Köpmanholmen
Ringarbönninga Köpmanholmen


Plan 1 tr:

-WC och RWC i närheten av hissen och trapphuset

-En större utställningslokal som kan utformas och inredas på olika sätt för att gestalta olika teman i historien, med modeller, montrar, skärmar mm

-Ett större mötesrum för 10 personer med storbildsskärm.

-Ett arbetsrum med forskarplatser

-Ett förråd för rekvisita m m

-Fläktrum mot norr

-Utvändig utrymningstrappa mot norr

Ringarbönninga Köpmanholmen
Ringarbönninga Köpmanholmen

Herrgårdsparken


Herrgårdsparken i Köpmanholmen karta

Vägbeskrivning:

Följ Köpmanholmsvägen från Bjästa mot Köpmanholmen. Sväng vänster i Bredånger vid hänvisningsskylt "Herrgårdsparken 2". Följ Bruksvägen och sväng vänster Sågvägen vid röda bruksbebyggelsen (hänvisningsskylt "Herrgårdsparken"). Stor tillgänglig parkering vid entrén till Herrgårdsparken. I nära anslutning till parkeringen ligger Bruksmuseet och Ringarbönninga. Infart till området kan även ske via korsningen Hålviksvägen/Allén. Kommer du sjövägen så kan man lägga till med egen båt vid Herrgårdsbryggan.