Bli medlem

Nätra Hembygdsförenings Stadgar§ 1 Namn, verksamhetsområde och ändamål


Föreningens namn är Nätra Hembygdsförening. Föreningen är medlem i Ångermanlands Hembygdsförbund och därigenom ansluten till Sveriges Hembygdsförbund.


Föreningens geografiska verksamhetsområde utgörs av Nätra socken. Föreningen är en partipolitiskt och religiöst obunden, allmännyttig ideell förening med syften som framgår nedan.


Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta mål bland annat genom:


att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.


att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt medverka med synpunkter på samhällsplaneringen.


att dokumentera, samla och vårda intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid.


att samarbeta med andra kulturorganisationer, ordna studiecirklar, kurser, utflykter, bygdespel och andra aktiviteter.


att förvalta föreningens fasta och lösa egendom.§ 2 Medlemskap och avgifter


Medlemskap i föreningen kan erhållas av envar som ansluter sig till föreningens målsättning och erlägger den årliga avgift som fastställs av årsmötet. Personer som på ett utomordentligt sätt främjat föreningens arbete kan av årsmötet, på förslag av styrelsen, utses till hedersmedlemmar. Hedersmedlem är befriad från avgift.

Över föreningens medlemmar upprättar kassören en medlemsförteckning.§ 3 Organisation


Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet som utser styrelse för föreningen. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ. Föreningens verksamhetsår utgörs av tiden från ett ordinarie årsmöte till nästa ordinarie årsmöte. 


Styrelsen leder föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgars § 1 och årsmötets beslut.


Styrelsen skall bestå av en ordförande och sex ordinarie ledamöter med sex ersättare, vilka samtliga väljs på ordinarie årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett år. Övriga ledamöter och ersättare har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.


Styrelsen konstituerar vice ordförande, sekreterare och kassör. Styrelsen äger rätt att till sig adjungera representanter för närstående organisationer och myndigheter. Sådana representanter har endast yttranderätt vid sammanträden.


För verksamhetens praktiska genomförande fungerar ett antal arbetskommittéer, vars ledamöter utses av styrelsen för en tid av ett år.


Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal avgör ordförandens röst.


Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.


Styrelsen utser inom sig vem eller vilka som skall vara firmatecknare. Föreningens styrelse har sitt säte där ordföranden är bosatt.


Ordföranden tillsammans med övriga styrelseledamöter förvaltar med eget ansvar föreningens egendom, samlingar och penningmedel på bästa sätt.§ 4 Medlemsmöten


Som ett inslag i föreningens verksamhet anordnas möten som behandlar angelägna frågor. Dessa hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen.

Vid sådana möten kan även interna föreningsangelägenheter diskuteras och beslut i dessa fattas, under förutsättning att de ärenden som ska behandlas har angivits i den kallelse som ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet.§ 5 Ordinarie årsmöte


Årsmöte hålles senast den 31 mars på tid och plats som styrelsen bestämmer. Årsmötet består av föreningens medlemmar och ledamöterna i föreningens styrelse. Alla medlemmar och styrelseledamöter äger förslags- och yttranderätt samt rösträtt. All omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning begärs.

Skriftlig kallelse till årsmötet tillställs medlemmarna senast två veckor före mötet.


Följande ärenden skall behandlas på årsmötet:


1.  Godkännande av dagordning

2.  Val av funktionärer för årsmötet (ordförande, sekreterare, 2 justerare/rösträknare)

3.  Fråga om årsmötet vederbörligen kallats

4.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse

5.  Revisionsberättelse

6.  Beslut om ansvarsfrihet för avgående styrelse

7.  Fastställande av årsavgift

8.  Val av styrelse (enligt § 3, Organisation)

9.  Val av två revisorer samt en ersättare (enligt § 7, Räkenskaper och revision)

10. Val av ombud till Ångermanlands Hembygdsförbunds årsstämma

11. Val av ledamöter och sammankallande i valberedningen för ett år

12. Inkomna förslag och ärenden väckta av styrelsen eller röstberättigad medlem

13. Övriga frågor§ 6 Extra årsmöte


Extra årsmöte ska hållas när föreningens styrelse eller revisorerna finner det

angeläget, eller när minst hälften av föreningens medlemmar begär det i

skrivelse till föreningens ordförande. Extra årsmöte kan endast besluta i de

ärenden som upptagits på den dagordning, som tillställs medlemmarna i

samband med kallelsen. I övrigt gäller vad som stadgas för ordinarie årsmöte.§ 7 Räkenskaper och Revision


Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall lämnas till revision före januari månads utgång årligen.

Revisorerna, som jämte ersättaren utses på årsmötet för ett år i sänder, skall granska räkenskaperna samt föreningens verksamhet i övrigt och i god tid före årsmötet till styrelsen överlämna revisionsberättelse, med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid föreningens årsmöte.§ 8 Stadgeändring


Ändring av dessa stadgar beslutas av föreningens ordinarie årsmöte, om förslaget kungjorts i kallelsen. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.§ 9 Upplösning


Beslut om upplösning av föreningen kan fattas endast om föreningens styrelse framlagt sådant förslag vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid båda tillfällena fordras tre fjärdedels majoritet av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger. 


Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion snarast möjligt.


Hembygdsföreningens arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv så nära ursprungsorten som möjligt.

Stöd Nätra Hembygdsförening!


Vi är en ideell förening som arbetar för hembygden  och dess kulturarv i nutid och gången tid. Föreningen förvaltar Hembygdsgården i Bjästa, Köpmanholmens Bruksmuseum samt kokhus på Västanå och Ödens fäbodar.


Vi är glada om du ville stödja föreningen med ditt medlemskap!


100:-/år för enskild medlem

200:-/år för makar eller sambos


Kom ihåg att skriva ert namn och postadress vid inbetalningen.


Bankgiro 5676-4228


Swish 123 228 53 28 (ange "medlemsavgift" som meddelande)


Kontakta oss om ni önskar ett medlemskort, som ger 40 kr

rabatt vid bokning av bagarstugan.

GDPR: Nätra Hembygdsförening har ett medlemsregister som innehåller uppgifter om föreningens medlemmar: namn, postadress, ev. e-postadress och telefon. Som medlem har Du/Ni rätt att begära information om personuppgifter som behandlas om Dig/Er hos oss. Betald medlemsavgift innebär ett godkännande av föreningens policy enligt ovan angående GDPR.
                                                                                                                    Foto: Annette Johansson