Projekt Ringarbyggnaden

Nätra Hembygdsförening

Projekt Ringarbyggnaden

Den stora summa som Mikko Andersson testamenterade för ändamålet att bevara och utveckla Köpmanholmens Bruksmuseum år 2007 förvaltas av en stiftelse. Detta har inneburit nya möjligheter för hembygdsföreningen med både vår styrelses tankar tillsammans med förslag och idéer från allmänheten på vad som skulle kunna göras med pengarna för att gynna bygden på bästa sätt.

 

Det första större projektet som genomfördes 2009 var en helrenovering och återställande av det lilla huset som idag kallas Arbetarmuseet, eller Bruksmuseet. Detta var helt nödvändigt för att kunna bevara huset för framtiden, och det gav till följd att de kontors- och arkivlokaler som föreningen där haft inrymda nu var borta.

 

Tankar väcktes på att det funnits en större kulturhistoriskt intressant byggnad kallad "Ringarbönninga" eller "Ringarbynningen" på tomten intill, som tyvärr revs 1981. Den stod mellan de två kvarvarande fyrkantiga "Bläckhornen" efter Allén. Namnet kommer sig av att det ringdes till måltidsrast för sågverksarbetarna från en vällingklocka som tidigare fanns på husets ena gavel. Den stora helkorsbyggnaden från 1700-talet hade flyttats ner från Fors by i Nätra i samband med att ångsågen kom till 1864. Huset fungerade sedan som arbetarbostad med flera rum och lägenheter och inrymde även en matsal för sågverket i nedre våningen.

Succesivt växte idén fram att återskapa "Ringarbönninga" som den en gång sett ut och samtidigt bli en lokal med ett modernt och flexibelt innehåll som kan attrahera så mycket att den blir utnyttjad för alla tänkbara ändamål för så många som möjligt och utgöra en resurs i samhället.

"Ringarbönninga" 1977

Syftet med vårt projekt är att genom att bygga upp ett helt nytt allaktivitetshus delvis återskapa en försvunnen kulturmiljö och lyfta platsens värde, öka ortens självförtroende och ta tillvara och bruka det rika kulturarv som finns som en del i ett framtidsbygge. Vi vill använda historien som en resurs - bevara, förmedla och kommunicera historien till alla typer av besökare, främst barn och ungdomar. Vi vill med modern teknik väcka intresse för forskning i "Brukets historia", samt skapa en naturlig mötesplats över generationsgränserna.

 

Klicka på respektive ritning för en större version:

Entréplan

Övre plan

Sektion

Fasader

Fasader

Förutom det ovan beskrivna vill vi se en utveckling, där huset blir en samlingsplats som är naturlig att besöka och använda av olika målgrupper. En handikappanpassad lokal som möjliggör dags- och kvällsaktiviteter året runt.

 

Exempel på aktiviteter som möjliggörs genom bygget av huset:

 

- Ändamålsenliga utställningslokaler

- Forskarrum finns med lokalhistoria och släktforskning osv

- Digitala film- och bildspelsvisningar med olika teman

- Musik, teater och andra evenemang, speciellt för barn och ungdomar

- Kursverksamhet - bland annat matlagning

- Mötesplats för integration och mångfald - hembygdsföreningen har haft nysvenskar som lagat mat på

hembygdsgården - kan lätt göras även här

- Möjligheter att hyra bra lokaler för konferenser, mässor, studiecirklar, möten mm

- Huset blir "neutralt" och gynnar på så sätt flera aktiviteter, borgerliga vigslar kan tänkas

- Ett miljötänk ska genomsyra alla aktiviteter

I dessa tankar växte förslagen fram och styrelsen tillsammans med stiftelsen tog beslutet om att påbörja planering och projektering för nya "Ringarbönninga". Önskemålen om husets innehåll gjorde att vi inte kunde hålla oss helt till husets ursprungliga utseende, men de ändringar som vi eftersträvat är att det inte ska påverka minnet av byggnaden för mycket och att byggnaden på ett naturligt sätt ska passa in i bruksmiljön.

Vi har försökt tillgodose behoven av arkiv, forskningsrum och kontor som vi var i avsaknad av sedan vi återställt Bruksmuseet. Utställningslokaler, konferensrum, digital bio, samlingslokal och café var också funktioner som vi ansåg skulle finnas. Därtill kommer en del funktioner som är ett måste t ex hiss, toaletter, brandväggar, utrymningsvägar osv. Helt plötsligt var den ursprungliga lokalen för liten och en utbyggnad på sidan som vetter ner mot vattnet i Åfjärden lades till.

Projektet "High Coast Art Valley" som bl.a. restaurerat den gamla Herrgårdsparken och skapat en konstpark i direkt anslutning till Bruksmuseet, bidrar till att vårt planerade hus blir ett naturligt besöksmål med möjlighet till service och information och en naturlig utgångspunkt för aktiviteter i området.

 

När vi nu slutplanerat projektet ser man då också vad det kommer att kosta och vilka driftskostnader vi kommer att få. Föreningen försöker genom att söka bidrag till byggandet på så sätt sänka kostnaderna för driften. De kostnader vi hamnar i kommer inte att vara möjligt att täcka upp med ideella krafter och medel utan vi måste försöka driva detta som ett separat projekt inom föreningen med intäkter som kan täcka driftskostnaderna.

 

 

 

2008 bildades Mikko Anderssons stiftelse genom en stor donation. Mikko Andersson (1934 - 2007) kom till Köpmanholmen 1941 som krigsbarn från Finland. Han adopterades av befallningsman Evert Andersson och hans hustru Svea f. Westlin, likaså uppvuxen i gården. Mikko Andersson flyttade i mitten av 1950-talet till Stockholm där han sedan bodde och arbetade resten av sitt liv på LM Ericsson. Mikkos testamente stadgade att hela hans kvarlåtenskap skulle användas till ändamålet att bevara och utveckla museiverksamheten i Bruksmuseet/Smedsgården.

Copyright © Nätra Hembygdsförening